Uudised

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis. Infomaterjal lapsevanemale. 

teisipäev, 06 september 09:43
|Autor: Lasteombudsman

Elus tuleb ikka ette olukordi, milles on raske ja vahel isegi võimatu toime tulla ainult oma elukogemuse ja teadmistega – probleemid kuuluvad elu juurde.  

Vastutus iseenda, oma laste ja kogu pere eest lasub perekonna täiskasvanud liikmetel. Seetõttu on eriti oluline, et vanem oskaks oma lapse muret märgata ning lapsele toeks olla. Kui pere enda abinõud ei aita või kui probleem näib kasvavat üle pea, on mõistlik pöörduda nõustamisele.

Vajadusel on koolil õigus võtta õpilase nutiseade hoiule

teisipäev, 06 september 08:36

Õiguskantsleri nõunikud andsid hinnangu põhikooli kodukorra sättele, mis lubab koolil konfiskeerida õpilase nutiseadme terveks koolipäevaks.

Õigus omandada haridust on inimese põhiõigus ja põhikooli õpilastele ka põhiseadusest tulenev kohustus. Kool ei saa lubada, et õppetöö pole klassis võimalik, kuna mõni õpilane segab nutiseadme kasutamisega tundi, see tähendab ei õpi ise ega lase ka teistel õppida. Lisaks muule võib nutitelefoniga kaasõpilastest või õpetajatest salvestiste tegemine ja nõusolekuta avaldamine  rikkuda nende põhiseaduslikke õigusi.

Karistamine ei kasvata

reede, 15 aprill 08:50

Kehaline karistamine pärsib lapse arengut

Eestis esineb lubamatult palju mentaliteeti, et laste kehalisse karistamisse suhtutakse kui aktsepteeritud käitumisviisi ning ei arvestata, et sellisel toimimisel on pikemaajalised tagajärjed laste käitumisele ja edasisele elule.

Kaasajal tuleks püüelda hoopis suhtumise poole, mille puhul lapsevanem arvestab lapse huvide ja õigustega, on hoolitsev, tunnustav ning ennekõike hoidub lapse vaimsest või kehalisest karistamisest. See viib lapses usalduse ja heaolu tekkimiseni ning võimaldab lapsel üles kasvada positiivses ja turvalises õhkkonnas. Sellise suhte puudumine suurendab lastes märkimisväärselt käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kujunemise riski.

Üksikisaga pered

esmaspäev, 09 november 11:30

Eelkõige viimaste aastakümnete jooksul on Läänemaailmas süvenenud tendents peremudeli mitmekesisemaks muutumise suunas. Jätkuvalt kõrge lahutuste arv ja leviv abieluväline sünnitamine viimastel aastatel on viinud olukorrani, kus lapsed kasvavad erinevat tüüpi peredes. Olgu selleks kasvanud tolerantsus traditsioonilisest peremudelist erineva perekoosluse vastu või muud muutused, kasvab üksikisade osakaal ühiskonnas. Seega on üksiku isaga pered, kus isa kohustus on laste käekäigu eest ise hoolitseda (nt neil on ainuhooldusõigus), üha enam leviv peretüüp (Bianchi, Casper, 2000; vt Bronte-Tinkew et al. 2010, 1107 järgi). Täna pole võimalik öelda, kui palju on Eestis üksikisadega peresid, sest riigil puudub selle kohta täpne ja asjalik statistika.

Lasteaia olulisus lapse arengus

neljapäev, 27 august 10:34

Lasteaed on programm, mis loodi noortele lastele ning mis arendati välja üheksateistkümnenda sajandi keskel. Lasteaia idee arendaja Saksamaal aastatel 1830 ja 1940 oli Friedrich Froebel (1782-1852). Froebel koostas eelkooli tunniplaani lastele vanuses kolm kuni seitse, mille keskmes oli mäng ning kus keskenduti lapse intelleketi, moraali ja füüsilisele arengule. See oli hariduslik programm „lapsele tervikuna“. (Elementary Teachers´ Federation of Ontario 2001, 3-5.)

23.07.2015 13:46

Piiriülene lapserööv


Kadunud laste telefon