Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Käesolevates andmekaitsetingimustes on selgitatud, milliseid isikuandmeid Sotsiaalkindlustusameti lasteabiteenus (edaspidi lasteabi) kogub, kuidas ja milleks neid kasutab ning millised on isiku õigused seoses enda andmetega.

Andmekaitsetingimuste ajakohastamiseks ja nende selguse tagamiseks on lasteabil õigus muuta ja täiendada andmekaitsetingimuste sisu igal ajal. Juhindume igaühe õigusest isikuandmete kaitsele ja põhimõttest, et kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid.

1.     Töötleja

Sotsiaalkindlustusamet, lasteabiteenus, aadress Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn; e-posti aadress info@lasteabi.ee

2.     Isikuandmed

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku (inimese) tuvastada.
Lasteabi kogub isikuandmeid isikute pöördumiste saamisel ja lahendamisel, isikute nõustamisel ja veebilehtede kaudu.

Lasteabi saab isikuandmeid, kui isik esitab isikuandmed iseenda või kolmandate isikute kohta, kui andmed on avalikustatud või kui isik kasutab veebilehte ja äppi.

Isikuandmeteks võivad olla nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed (telefon, e-posti aadress); IP-aadresside andmed. Lasteabi ei seo IP-aadressi isiku tuvastamist võimaldava teabega.

3.     Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Lasteabi töötleb isikuandmeid isiku nõusoleku alusel või seaduse alusel (abivajav ja hädaohus olev laps). Isikuandmeid võib kasutada lasteabi tegevuste analüüsimiseks ja arendamiseks.
Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on isikul õigus nõusolek tagasi võtta.
Isikute pöördumistes ja nõustamisega seoses avaldatud isikuandmeid kasutab lasteabi pöördumisele vastamiseks ja isiku nõustamiseks. Kui pöördumisest nähtub hädaohus olev laps, siis teatab pöördumise saaja lapsest viivitamata hädaabinumbril 112. Kui pöördumisest nähtub abivajav laps, siis teatab pöördumise saaja abivajavast lapsest kohaliku omavalitsuse üksust.

4.     Isikuandmete töötlemise turvalisus

Isikuandmete töötlemise õigus on lasteabiteenuse töötajatel, kelle tööülesanded neid tegevusi ette näevad. Isikuandmete kaitseks on rakendatud turvameetmed, et kaitsta andmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

5.   Isikuandmete säilitamine

Lasteabi säilitab isikuandmeid kuni see on õigusaktidest tulenevalt kohustuslik või vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks.

Lasteabi pöördumised (kõned, veebivestlused, e-kirjad) salvestatakse. Teade salvestamise kohta on lasteabi kodulehel www.lasteabi.ee. Salvestatud pöördumised säilitatakse neli kuud, peale seda pöördumised kustutatakse.

6.  Õigus enda andmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mis lasteabi on nende kohta kogunud. Andmetega tutvumise õiguse piirangud kehtestab seadus. Kui soovite kogutud andmetega tutvuda, tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleks võimalik tuvastada isikuandmeid väljastades isikusamasus. Taotlusel palume näidata, missuguseid konkreetseid andmeid näha soovitakse.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui lasteabil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust või kui andmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel.

Isikuandmeid ei väljastata juhul, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustab riiklikku julgeolekut;
  • takistab või kahjustab süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on õigus esitada otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.