Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

9.2. Tegevuskava koostamine, sekkumiste ja abimeetmete planeerimine

Lastekaitsetöö vaatenurgast lähtuvalt algatatakse juhtumikorraldus ja sellega seotud juhtumiplaan eesmärgiga lapse olukorda põhjalikumalt hinnata ning koostada tema probleemi lahendamiseks tegevuskava. Tegevuskava koostatakse konkreetse abivajava lapse osas, kelle jaoks on vaja sekkumisi ja abimeetmeid planeerida ning rakendada.

Tegevuskava koostamine, sekkumiste ja abimeetmete planeerimine toetub varasemalt koostatud abivajaduse hinnangule, kuid ka selles etapis on vajalik aktiivne lapse ja tema pere kaasamine. Tegevuste planeerimine on hõlpsam, kui laps ja lapse vanem osalevad kava koostamisel ning neile tutvustatakse erinevaid abi saamise võimalusi, tegevuste eesmärke, kuid ka vastutuse võtmist tegevuste sooritamisel ja abimeetmete vastuvõtmisel. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu eest on lapsevanemal.

Tegevuskava koostamise etapis on olulise tähtsusega lapse arvamuse väljaselgitamine, kuna kõigi laste mõjutavate otsuste tegemisel ja meetmete kavandamisel tuleb lähtuda lapse huvist. Lapse huvi üks olulisemaid komponente on arvestamine lapse arvamusega. Meetmeid tuleb pakkuda sellisel viisil, et neist oleks lapsele ja perele võimalikult suur kasu. Lapse ja lapsevanemate kaasamine tagab selle, et pakutavad abimeetmed arvestavad perekonna ettepanekuid ja toetuvad lastekaitsetöötaja teadmistele. Lapse ja tema vanemate motiveeritus, tahe ja valmisolek muutusteks on meetmete planeerimise etapis sageli otsustavaks.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti