Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

9. Tegevuskava koostamine - sekkumiste kavandamine ning rakendamine

Abivajaduse hinnangu koostamise järgselt peab lastekaitsetöötaja koostama tegevuskava, mis lähtub lapse abivajaduse ulatusest ja esil olevatest probleemidest. Tegevuskava koostamiseks on vajalik seada prioriteedid ehk milline lapse abivajaduse valdkond vajab esmajärjekorras sekkumist ning mis toetaks kogu probleemolukorra lahendamist. Prioriteetide seadmise järgselt on vajalik sõnastada eesmärgid ehk mida soovitakse sekkumisega saavutada. Seejärel liigutakse tegevuskavas sekkumiste ja abimeetmete planeerimise etappi ning sellele järgnevasse rakendamise etappi. Tegevuskava puhul on äärmisel oluline vahehindamiste läbiviimine, mille raames hinnatakse meetmete rakendamise tulemuslikkust. Sellega seonduvalt vaadatakse üle ja täiendatakse ka abivajaduse hinnangut.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti