Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

7.2.2. Juhendamine ja piiride seadmine

Juhendamine ja piiride seadmine tähendab seda, et laps saab oma emotsioone ja käitumist reguleerida. Juhendamise ja piiride seadmise puhul on peamisteks vanemate ülesandeks sobiva käitumise ja lapse emotsioonide kontrollimine. Piiride seadmise kaudu on võimalik lapses arendada sisemine moraaliväärtuste ja südametunnistuse mudel ja sotsiaalne käitumine. Juhendamise kaudu on võimalik kasvatada laps iseseisvaks täiskasvanuks, kellel on oma väärused ning kes suudab üles näidata sobivat käitumist teiste inimeste suhtes. Laps vajab oma vanematelt toetust ja julgustamist, et oma võimeid igakülgselt arendada.

Lapse juhendamise ja piiride seadmise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

 • Kas vanemad suudavad lapsele pakkuda piisavalt uusi kogemusi ja julgustada teda tegutsema ning katsetama uusi asju, mis võiks lapse vanust arvestades olla talle võimetekohased?
 • Kas vanemad seavad lapsele ebamõistlikult kõrgeid või madalaid nõudmisi või ei sea neid üldse?
 • Kas vanemad suudavad juhendada ja kasvatada last tema vajadusi arvestaval viisil?
 • Kas vanemad lasevad lapsel arendada oma iseseisvust igapäevaelus ja sotsiaalsetes suhetes (nt ea- ja võimetekohased ülesanded majapidamises, sõpradega omal käel kohtumine) ning kaasavad last pereelu puudutavate otsuste vastuvõtmisse?
 • Kas vanemad vaatavad lapse järele või teavad, kus laps viibib?
 • Mil määral ja kuidas näitavad vanemad huvi lapse tegemiste vastu koolis või lasteaias?
 • Kuidas on vanemad kaasatud lapse kooli- või lasteaiaellu (nt osalemine lastevanemate koosolekutel, arenguvestlustel)?
 • Kas vanemad aitavad last õppimisel ja toetavad last lähtuvalt tema vajadusest koolis?
 • Kuidas soodustavad vanemad lapse suhtlemist sõprade ja teiste lapse jaoks oluliste inimestega?
 • Kas vanemad aitavad lapsel leida ja hoida vaba aja tegevusi, mis sobivad lapse vanuse ja huvidega?
 • Kas vanemad huvituvad lapse tegemistest (sh internetis)?
 • Kas vanemad on hankinud lapsele eakohaseid ja lapse jaoks meeldivaid mänguasju või muid vaba aja veetmise vahendeid?
 • Milliseid kasvatusstrateegiaid vanemad kasutavad?
 • Missugune on vanemate hoiak lapse kehalise karistamise osas?
 • Kas vanemate kasvatusmeetodid on ranged ja karmid (nt ähvardused või karistused)?
 • Kas vanemad toetavad üksteist ja on valdavalt järjekindlad lapsele reeglite kehtestamisel?
 • Kas ja kuidas on vanemad suutelised toime tulema konfliktse olukorra lahendamisega?
Tabel 11. Peamised juhendamise ja piiride seadmise kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid

Riskitegurid

Lapsevanemad osalevad lapse elus ning jõustavad tema arengulist edasijõudmist. Lapsevanematel on realistlikud ootused lapsele.

Lapsevanemad ei veeda koos lapsega aega ega erguta tema arengut. Vanemtel ei ole aega ja võimalusi lapsega tegelemiseks - nt koos mängida ja õppida, lapsega vestelda ja teda kuulata. Lapsevanematel on ebarealistlikud ootused lapse suhtes.

Lapsevanemad on kaasatud kooliellu ning lapse toetamine koolitöödes toetab lapse motiveeritust ning õppeedukust.

Lapsevanemad ei huvitu lapse õpingutest, arengust ja ei soovi olla kaasatud. Esineb vältiv käitumine lapsi puudutavatel teemadel.

Lapsevanemate kasvatusstiil on selge, empaatiline ja järjepidev. Vanemad otsustavad lapse elus olulisi asju, kuid kuulavad ja arvestavad lapse arvamusega, nii palju kui see vähegi mõistlik ja võimalik on.

Lapsevanemate kasvatusstiil on autokraatne ja ebajärjekindel või nende suhtumine lapsesse on hoolimatu. Lapsevanematel on raskusi konfliktidega toime tulemisel ja piiride kehtestamisel.

Lapsevanemad seavad lapsele piirid, et tagada lapse heaolu ja turvalisust.

Lapsevanemad on ükskõiksed lapse suhtes ning koduses keskkonnas ei seatud lähtuvalt lapse vanusest vajaminevaid piire.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti