Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

6.1. Lapse heaolu kolmnurk

Lapse heaolu kolmnurk tagab juhtumikorralduse raames otsuste tegemiseks vajaliku struktuuri. See on mudel, mis aitab lastekaitsetöötajal uurida lapse vajadusi, kuid ka jälgida nende vajaduste muutust. Lapse heaolu hindamise keskmes on laps ja tema heaolu. Kolmnurga abil hinnatakse lapse heaolu lapse arenguvajaduste, vanemluse ja pere ja keskkonna tegurite kaudu. Oluline on meeles pidada, et lapse heaolu hindamine algab hinnangu andmisest lapse arenguvajadustele.

Lapse heaolu käsitletavates valdkondades vastanduvad kaitse- ja riskitegurid, mis tuuakse iga valdkonna juures eraldi välja. Kaitsetegurid on lapsest, tema vanematest ja neist ümbritsevast keskkonnast tulenevad positiivsed tegurid, mis soodustavad ja toetavad lapse heaolu ning arengut. Kaitseteguritele toetudes on võimalik üles ehitada soovitud muutus. Riskitegurid on lapsest, tema vanematest ja peret ümbritsevast keskkonnast tulenevad lapse arengut negatiivselt mõjutavad või ohustavad tegurid. Riskitegurid süvendavad lapse abivajadust hetkeolukorras ja seavad ohtu lapse heaolu pikemas perspektiivis. Kaitse- ja riskitegurid võivad olla dünaamilised, mis tähendab, et antud tegureid on võimalik mõjutada, või staatilised ehk muutumatud. Enamik kaitse- ja riskitegureid on pigem dünaamilised, mis tähendab, et sobivate abivajadusest lähtuvate abimeetmete rakendamise tulemusena on võimalik lapse abivajadust vähendada ja tagada heaolu.

Lapse heaolu kolmnurgast lähtuvalt on erinevate valdkondade kaitse- ja riskitegurite määratlemise järgselt oluline uurida, millistes olukordades, kui sageli ning kui ulatuslikult tegurid esinevad ning kuidas nad mõjutavad lapse elu ja igapäevast toimetulekut. Oluline on jõuda abivajaduse hindamise ning kaitse- ja riskitegurite analüüsi tulemusena võimalikult tervikliku ülevaateni lapsest ja tema olukorrast. Lapse heaolu kolmnurk aitab lastekaitsetöötajal teha järeldusi lähtuvalt konkreetsetest kättesaadavatest tõenditest. Pikemalt on lapse heaolu valdkonnad lahti kirjeldatud 7. peatükis.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti