Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

5.1. Koostöösuhte loomine lapsega abivajaduse hindamise protsessis

Lastekaitsetöötaja üks olulisemaid ülesandeid on saavutada koostöösuhe lapsega, kelle elu spetsialisti poolsed sekkumised mõjutavad. Lastele tuleb anda võimalus kirjeldada enda praegust olukorda, esil olevaid mõtteid ja tundeid ning plaane edaspidiseks tulevikuks. Taoline lähenemine tagab, et kogu abivajaduse hindamine lähtub lapse huvist ja on lapsekeskne.

LasteKS § 21 lg 2 p sätestab, et lapse huvide väljaselgitamiseks ja otsuste tegemisel tuleb kuulata ära laps lähtuvalt tema vanusest ja arengutasemest. Siinkohal on oluline rõhutada, et laps peab olema kaasatud kogu abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse protsessi vältel. Lapse kaasamine iga otsuse tegemise juurde tagab lastekaitsetöötaja ja lapse vahelise koostöö. Lapsele peab andma alati täiendavaid selgitusi, olgu need siis lastekaitsetöö kohta, juhtumikorralduse kohta või konkreetsed esil oleva probleemiga seotud selgitused.

Lapsega koostöösuhte loomine on ka ennetava vaatega ning lapsel on teadmine kuhu ja kelle poole pöörduda, kui lapsel esinevad uuesti probleemid või kui laps vajab täiendavat nõustamist ja kuulamist.

Koostöösuhet lapse abivajaduse hindamise protsessis aitab luua:

  1. Lastekaitsetöötaja poolsed selgitused enda valdkonnast ja tööst. Samuti selgitused, mis aitavad lapsel mõista abivajaduse hindamist ja selle raames tehtavaid toiminguid ja koostatavat tegevuskava;
  2. Avatud ja vaba suhtlemine, kus mille raames ollakse hinnanguvabad, aususus ja konfidentsiaalsus.
  3. Mõistev ja toetav hoiak ning kehakeel;
  4. Lapse arvamuse kuulamine;
  5. Võrdväärse kohtlemise põhimõtte järgmine, mille alusel ei ole lastekaitsetöötajal kui täiskasvanud isikul suuremat võimupositsiooni kui lapsel, kelle juhtumiga tegeletakse.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti