Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

3.4.3. Pere ja keskkond eelhindamisel

Lapse perel ja keskkonnal on äärmiselt oluline roll lapse heaolu tagamisel. Antud juhul on olulisel kohal pere ajalugu ja praegune olukord, kus võivad esile tulla mineviku ja oleviku vahelised seosed. Samuti kuulub lapse keskkonna alla teda ümbritsev sotsiaalne võrgustik ja omavahelised suhted. Lapse heaolu määravaks asjaoluks on ka lapse elamistingimused ja majanduslik olukord.

Tabel 3. Pere ja kasvukeskkond abivajaduse eelhindamisel

Pere ja keskkonna valdkond

JAH – valdkonnas esineb probleem

EI TEA – puudub informatsioon

EI – valdkonnas ei esine probleemi

Pere ajalugu ja praegune olukord

Lapsel puuduvad hetkel või on minevikus puudunud turvalised lähisuhted. Pere ajaloos on mitmeid traumakogemusi. Lapse päritolu on ebaselge. Pere praegune olukord on keeruline.

Puudub informatsioon pere ajaloo ja praeguse olukorra kohta.

Pere ajaloos puuduvad traumakogemused või on kogetud traumadega tegeletud. Lapsel on turvalised lähisuhted. Laps teab oma päritolu ja omab informatsiooni. Pere tuleb oma praeguse olukorraga iseseisvalt toime.

Sotsiaalne võrgustik

Lapsel puuduvad olulised isikud. Lapse või lapsevanema suhted pereliikmetega, sugulastega või sõpradega konfliktsed. Pere kolib väga tihti ja olulised inimesed vahetuvad kiiresti. Lapse ega pere ei tee koostööd spetsialistidega.

Puudub informatsioon sotsiaalse võrgustiku kohta.

Lapsel on olemas olulised isikud, keda laps usaldab. Lapse suhted lähedastega on heatahtlikult ja konflikte ei esine. Pere on stabiilse eluviisiga. Pere ja laps teevad spetsialistidega koostööd ja suhtluses konflikte ei esine.

Elutingimused

Lapsel puudub eluase või eluaseme tingimused ei sobi lapse kasvukeskkonnaks. Elamistingimustes esineb puudusi, mis ohustavad lapse heaolu. Eluasemega on seotud laenukoormus, mille tasumisega esinevad probleemid.

Puudub informatsioon lapse elutingimuste kohta.

Lapsel on eluase, mis vastavad lapse kasvukeskkonna tingimustele (oma voodi, õppimiskoht jne). Elamistingimustes ei esine probleeme. Eluasemega on seotud laenukoormus, mille tasumisega tullakse iseseisvalt toime. 

Majanduslik olukord

Pere ei tule majanduslikult toime. Esineb tasumata arveid ja võlgnevusi. Pere laenukoormus on väga suur ja tasumisega esinevad probleemid. Vanematel puudub töösuhe või esinevad töötamist takistavad tegurid. Pere vajab toimetuleku tagamiseks kõrvalist abi. Pere sissetulekud ei ole piisavad.

Puudub informatsioon pere majandusliku olukorra kohta.

Pere tuleb majanduslikult iseseisvalt toime. Puuduvad võlgnevused ja arvete tasumisega tullakse iseseisvalt toime. Vanematel on stabiilne töösuhe. Pere ei vaja toimetuleku tagamiseks kõrvalist abi. Pere sissetulekud ei ole piisavad.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti