Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

3.4.1. Lapse arenguvajadused eelhindamisel

Lapse arenguvajadused keskenduvad lapse füüsilistele, emotsionaalsetele, kognitiivsetele ja sotsiaalsetele teguritele. Selleks, et lapse arenguvajadused oleksid kaetud vajab laps, et tema tervise eest oleks hoolitsetud, tagatud turvaline kasvukeskkond ja võimetekohane hariduse omandamine. Lapse jaoks on sotsiaalselt oluline, et tal on võimalus suhelda pereliikmete ja eakaaslastega ning võimeline eakohaselt ja turvaliselt oma emotsioone väljendada, mis toetavad lapse kognitiivset arengut.

Tabel 1. Lapse arenguvajadused eelhindamisel

Lapse arenguvajaduste valdkond

JAH – valdkonnas esineb probleem

EI TEA – puudub informatsioon

EI – valdkonnas ei esine probleemi

Tervis

Lapsel esinevad terviseprobleemid, erivajadus või puue. Lapse areng ei ole eakohane. Esinevad probleemid tervisekäitumises, toitumisharjumustes, uneprobleemid.

Puudub informatsioon lapse tervisliku seisundi ja tervise käitumise kohta.

Lapsel ei esine terviseprobleeme, erivajadust ega puuet. Lapse areng on eakohane. Tervisekäitumine on eakohane ning lapsel on teadmised tervise hoidmisest.

Haridus

Lapsel esineb probleeme hariduse omandamisel ja toimetulekul koolis/lasteaias. Lapsel on vajadus täiendava haridusliku toe järele. Laps ei tegele huvihariduse ega oma meelistegevustega. Vanematel puudub huvi haridusküsimuse vastu või tagada lapsele hariduse omandamine.

Puudub informatsioon lapse hariduse omandamise kohta koolis/lasteaias.

Lapsele on tagatud hariduse omandamine. Rakendatud on vajalik täiendav tugi. Lapsel on võimalik tegeleda huviharidusega või oma meelistegevusega. Vanemad on aktiivselt kaasatud lapse õppeprotsessi ja hariduse omandamisse.

Identiteet

Lapse minapilt on ebaselge, eneseteenindusoskused või võime ennast väljendada on vähesed. Esinevad probleemid lapse suhtlusstiili ja käitumisega. Lapsel on ebaselged teadmised enda päritolust.

Puudub informatsioon lapse identiteedi kohta.

Lapsel on selge minapilt, eakohased eneseteenindusoskused ja oskus ennast väljendada. Ei esine probleeme lapse suhtlusstiili, käitumisega. Laps teab oma päritolu.

Peresisesed ja -välised suhted

Lapsel esinevad raskused suhetes oma perekonnaga ja/või eakaaslastega. Ebaühtlane peredünaamika. Pereliikmete vahel puudub usaldus ja esineb lähisuhtevägivalda. Lapse jaoks on raske sõprussuhete loomine ja hoidmine ja esil on konfliktid. Esineb koolivägivalda, kiusamist.

Puudub informatsioon lapse peresiseste  ja väliste suhete kohta.

Lapsel ei esine probleeme suhetes perekonnaga, eakaaslastega. Pereliikmete vahel on usaldus ja peredünaamika selge. Laps oskab luua ja hoida suhteid eakaaslastega ning suhetes ei esine konflikte. Laps ei ole kogenud vägivalda. Laps oskab eakohaselt konflikte lahendada. 

Tundeelu ja käitumine

Lapse tundeelu on häiritud, esineb riski- ja sõltuvuskäitumist. Lapsel on raskusi keskendumisega ja puudub oskus lahendada konflikte eakohaselt. Vanematel puudub oskus last emotsionaalselt toetada ja luua lapsega turvalist sidet.

Puudub informatsioon lapse tundeelu ja käitumisekohta.

Lapsel ei esine riski – ja sõltuvuskäitumist. Laps oskab eakohaselt lahendada konflikte. Laps oskab oma tundeid ja käitumist juhtida eakohaselt. Vanematel oskus last emotsionaalselt toetada.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti