Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

3.4. Lapse abivajaduse eelhindamine

Abivajaduse eelhindamist on võimalik läbi viia STARis. Lapse abivajaduse eelhindamine põhineb lapse heaolu kolmnurgal, kus lastekaitsetöötaja annab esmase hinnangu lapse arenguvajadustele, vanemlusele ning lapse perele ja ümbritsevale keskkonnale. Võrreldes lapse abivajaduse hindamisega juhtumimenetluse raames, ei toimu eelhindamise käigus põhjalikku kogutud teabe analüüsi ja analüüsitud hinnangu koostamist.

Lastekaitsetöötaja annab eelhindamise käigus igale lapse heaolu valdkonnale esmase hinnangu, milles selgub, kas antud valdkonnas esineb probleem, puudub hetkel vajaminev informatsioon või antud valdkonnas ei esine probleemi. Hiljem kuvatav koondvaade annab ülevaate millistes lapse heaolu valdkondades esineb probleem. Abivajaduse eelhindamise tulemusena saab lastekaitsetöötaja teha kaalutlusotsuse, kas antud lapse osas on vajalik algatada juhtumkorraldus ning laps vajab põhjalikumat hindamist ning abistamist või saab lapse abivajaduse rahuldada ühekordse meetme rakendamisega.9 Põhjalikult on kirjeldatud lapse heaolu valdkonnad 7.peatükis ja neile tuleb ka abivajaduse eelhindamisel tähelepanu pöörata.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti