Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

2.2. Abivajav laps

LasteKS § 26 alusel abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Samuti laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Antud lapsel esineb abivajadus ühes või mitmes heaolu valdkonnas ning sellest tulenevalt vajab ta täiendavat abi ja tuge.

Lapse abivajadus võib ilmneda tema füüsilises, tervislikus, psühholoogilises, emotsionaalses, sotsiaalses, kognitiivses, hariduslikus ja majanduslikus seisundis. Abivajavaks lapseks võib olla laps, kellel on näiteks puudest tingitud erivajadus, hariduslik erivajadus, õpiraskused, käitumisprobleemid, sõltuvusprobleemid. Samuti laps, kellel on füüsilise või vaimse tervise probleemid. Laps, kes on kogenud väärkohtlemist, hooletusse jätmist või kelle vanematel on probleeme, et tagada talle vajaminev igapäevane hooldus ja tema arengut toetav elukeskkond ning laps, kes kasvab peres, kus esineb hooldusõiguslikke probleeme.

Juhul, kui lastekaitsetöötaja hindab teates sisalduva informatsiooni põhjal, et tegemist on abivajava lapsega LasteKS § 26 kohasel, asub lastekaitsetöötaja teostama lapse heaolu eelhindamist. Oluline on meeles pidada, et abivajav laps võib juhtumikorralduse protsessi jooksul muutuda hädaohus olevaks lapseks, kelle olukord vajab kiiret sekkumist ja abistamist.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti