Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

2. Teade abivajavast ja hädaohus olevast lapsest

Lapse abivajaduse võimalikult varajane märkamine ja sellest teatamine on esimene samm, mis loob võimalused vajaliku abi pakkumiseks. Varajase märkamise eesmärk on  ennetada lapse või temaga perega seotud probleemide süvenemist.  LasteKS § 27 lg 1  ja lg 2 alusel on kohustus abivajavast lapsest teatada kõigil isikutel, kellel on olemas informatsioon abivajava lapse kohta. Teate abivajava lapse kohta tuleb viivitamata edastada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonile 116 111. Abivajavast lapsest teate edastamine kohalikule omavalitsusele võimaldab lastekaitsetöötajal võimalikult kiiresti eelhinnata lapse abivajadust ning pakkuda lapsele, perele vajaminevat abi ja toetust.

Abivajavast lapsest teataval isikul on õigus jääda anonüümseks. LasteKS § 27 lg 5 alusel abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata. Teate abivajavast lapsest vastu võtnud lastekaitsetöötaja peab tagama teataja isikuandmete kaitse.

Vaata lisaks

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend: https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/juhend_-_abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse_jaanuar_2021.pdf

Lasteabi:  https://www.lasteabi.ee/

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti