Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.8. Dokumenteerimine ja tulemuslikkuse hindamine

Kõik juhtumikorralduse raames tehtavad toimingud lapse ja tema perega peab dokumenteerima. Alati ajakohane ja järjepidev dokumenteerimine võimaldab jälgida millised muutused on lapse ja perega toimunud ning võimaldab hinnata lastekaitsetöötaja sekkumiste ja rakendatud meetmete tulemuslikkust. Dokumenteerimine tagab süsteemse järelevalve juhtumi üle. Juhtumikorralduse protsessi dokumenteerimiseks on kohustus kasutada sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrit ehk STARi. Sotsiaalteenuste – ja toetuste andmeregistri põhimääruse § 15 lg 2 alusel kannab kohalik omavalitsus STARi taotluste, avalduste ja pöördumiste ning menetluse üldandmed, haldusmenetluse andmed ja menetlusega seotud dokumentide andmed.

Dokumenteerimisel tuleb tugineda alati konkreetsetele faktilistele asjaoludele ning on oluline, et lastekaitsetöötaja ei lisa dokumenteerimisel juurde enda emotsioone ja tõlgendusi.

Dokumenteerimise tulemusena on võimalik lastekaitsetöötajal hinnata ka sekkumise tulemuslikkust. Näiteks saab vaadelda, kuidas on ajas muutunud lapsevanema koostöö tegemine lastekaitsetöötajaga ning kuidas on lapse käitumine teatud perioodi jooksul muutunud. Dokumenteerimine aitab hinnata ka abimeetmete rakendamise tulemuslikkust.

Tõenduspõhise laste- ja perede hoolekande arendamine eeldab samuti kvaliteetsete andmete olemasolu. Korrektsed andmed ja nendega arvestamine otsuste tegemisel aitavad tagada, et need otsused lähtuvad reaalsest vajadusest ning lapsed ja pered saavad asjakohast tuge.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti