Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.5. Tugivõrgustiku kaasamine ja võrgustikutöö erinevate spetsialistidega

LasteKS § 8 alusel peavad lapse õiguste ja heaolu tagamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutused ja nende ametiisikud, avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkonnaülest koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel. Kaasates protsessi lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. See tähendab, et lastekaitsetöös on vajalik, lisaks lapsele ja tema perele, ümbritsevate spetsialistide omavaheline koostöö tegemine, et tagada abivajava lapse huvid, heaolu ja turvalisus.

Kogu juhtumikorralduse protsessi vältel on oluline kaasata lapse jaoks olulisi spetsialiste, kes moodustavad lapse jaoks formaalse tugivõrgustiku. Antud tugivõrgustikku võivad kuuluda sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, tugiisikud, sotsiaaltöötajad ja teised asjakohased spetsialistid, kes on seotud konkreetse lapsega. Tugivõrgustiku kaasamine loob alused võrgustikutöö tegemiseks.

LasteKS § 29 lg 2 alusel tuleb lapsele abi osutamisel rakendada võrgustikutööd, järgides juhtumikorralduse põhimõtteid sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras. Võrgustikutöö eesmärgiks on läbi last ümbritsevate spetsialistide koostöö koordineerimise, informatsiooni jagamise, last puudutavate otsuste ühise tegemise tagada lapse heaolu ja turvalisus. Võrgustikutöö keskmes on lapse huvide tagamine.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti