Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.1. Lapse õigustest lähtumine

Rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigused on kirjeldatud ÜRO Lapse õiguste konventsioonis1 (edaspidi LÕK). Lastel nagu ka kõigil teistel ühiskonnaliikmetel on õigused, kuid ka kaasnev vastutus õiguste teostamisel. Õigustel on piirid ning laps on kohustatud oma õiguste teostamisel arvestama ka teiste laste ja täiskasvanute õigustega.2

LÕK põhimõtteid järgib ka lastekaitseseadus3 (edaspidi LasteKS). LasteKS § 5 toob välja lapse õiguste ja heaolu tagamise üldpõhimõtted:

  1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
  2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
  3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
  4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

1 ÜRO Lapse õiguste konventsioon - https://www.riigiteataja.ee/akt/24016

2 Laste ja noorte õigused ja kohustused - https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused

3 Lastekaitseseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS
 

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti