Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1. Juhtumikorralduse aluspõhimõtted

Sotsiaalhoolekandeseaduse (edaspidi SHS) § 9 alusel kasutatakse juhtumikorralduse põhimõtet juhul, kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi ning on vaja koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel. Juhtumikorraldus kui sekkumismeetod võimaldab lahendada lapse ja tema perega seotud probleeme erinevate abimeetmete pakkumise kaudu, kus samaaegselt käib tihe koostöö spetsialistide ja lapse ning tema pere vahel.  SHS § 9 lg 2 alusel hõlmab abi andmine muuhulgas hinnangu andmist isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamisele.   

Lastekaitsealase juhtumikorralduse ja lapse heaolu hindamise protsessi aluseks on lapse õigustest, vastutusest ja kohustustest lähtumine. Iga juhtumikorralduse etapi juures on oluline järgida aluspõhimõtteid, mis keskenduvad igakülgsele lapse heaolu tagamisele.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti