Lasteabi

Lasteaia olulisus lapse arengus

neljapäev, 27 august

Lasteaed on programm, mis loodi noortele lastele ning mis arendati välja üheksateistkümnenda sajandi keskel. Lasteaia idee arendaja Saksamaal aastatel 1830 ja 1940 oli Friedrich Froebel (1782-1852). Froebel koostas eelkooli tunniplaani lastele vanuses kolm kuni seitse, mille keskmes oli mäng ning kus keskenduti lapse intelleketi, moraali ja füüsilisele arengule. See oli hariduslik programm „lapsele tervikuna“. (Elementary Teachers´ Federation of Ontario 2001, 3-5.)

Koolieelse lasteasutuse seaduse (1999) § 3 toob välja, et lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

  1. luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2. hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. (RT I 1999, 27, 387.)

Elementary Teachers´ Federation of Ontario (2001) on oma artiklis toonud välja, et märgatav osa varajase lapsepõlve hariduse uuringutest, eriti Ameerikas, keskendub sellele, et uurida milline mõju on kvaliteetsel varajasel lapsepõlvel ebasoodsas olukorras olevatele  lastele. Mitmed teised uuringud (näiteks Perry Preschool Project) on kirjeldanud, millised eelised on lasteaia programmidel lastele ning milline on nende positiivne mõju lastele:

  • Parem intellektuaalne võime varajases lapsepõlves;
  • Suurenenud intellektuaalne võime varajases lapsepõlves;
  • Täiskasvanueas on väiksem arv õigusrikkumisi ning suuremad arvud nii keskkooli  lõpetajate seas, kui ka tööle minejate seas vanuses 19. eluaastat. (Elementary Teachers´ Federation of Ontario, 2001, 8-9.)

Nii nagu on oluline, et lastekaitsetööd teeks vastava väljaõppega inimene, on ka lasteaias oluline, et lastega töötaksid vastava välja õppega pedagoogid. Kui pedagoog on saanud ameti jaoks vastava väljaõppe on tal väga head teadmised kõikides lapse arengu etappides ning nad oskavad varakult märgata ning hinnata lapse arengus esinevaid muutusi/iseärasusi.

Nooremate ja vanemate laste lasteaiaprogrammid pakuvad vajalikku võimalust varajaseks tuvastamiseks. Varajane tuvastamine suurendab sekkumise tõenäolist edu ja vähendab lapse tervenemiseks kuluvat aega. Mida kauem reageeritakse lapsele, kellel on sotsiaalsed, emotsionaalsed või käitumisprobleemid, seda tõenäolisemalt avaldavad need mõju lapse heaolule. See võib omakorda viia teiste laste kiusamiseni, teiste laste poolt tõrjutuseni ning koolihinnete halvenemiseni. Lasteaiaõpetajad on tihtipeale esimesed, kes tunnevad ära lapsed riskis ja on võimelised vahet tegema erivajadustel ning hilisel arengul. (Elementary Teachers´ Federation of Ontario, 2001 14-15.)

Lasteaedade personal võib vahel vajada eri teenuseid, mis vastaksid mõne lapse erilisele vajadusele, näiteks teenuseid, mida pakuvad logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne. Ainuüksi ligipääs vastavate spetsialistide juurde pole piisav. Selleks, et lapsed saaksid optimaalset kasu nendest teenustest, on oluline jätkuv dialoog ja koostöö spetsialistide ja õpetajate vahel. (ibd, 16.)

Väga oluline on ka vanemate osalus. Vanemate osaluse all mõeldakse seda, et toimuks suhtlemine kodu ja lasteaia vahel, koolis õpitu kinnistamine kodus ning vabatahtlik osalemine kooli üritustel. (ibd, 17.)

 

Kasutatud kirjandus:

Elementary Teachers´ Federation of Ontario (2001). Kindergarten Matters: The            Importance of Kindergarten in the Development of young children.    http://www.etfo.ca/Publications/PositionPapers/Documents/Kindergarten%20Matt            s%20%20The%20Importance%20of%20Kindergarten%20in%20the%20Develop   ent20of%20Young%20Children.pdf

 

Koolieelse lasteasutuse seadus (1999). Riigi Teataja. 27,387. https://www.riigiteataja.ee/akt/754369?leiaKehtiv

Uudis avaldatud 27.08.2015.

Lasteabi.ee

Lasteabitelefoni 116111 teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud teemadel esmast  sotsiaalset nõustamist.

HELISTA NUMBRILE 116111   

Välismaalt helistades +372 600 4434   

  • Telefon töötab 24/7
  • Helistamine on tasuta
  • Anonüümne
  • Pöördumised salvestatakse

e-post info@lasteabi.ee

online nõustamine kodulehelt „Küsi abi“

app "Lasteabi"

FB "Lasteabi"

Kadunud laste telefon